Druk nr 459

28 lipca 2000 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV KADENCJA

Pani

Alicja GRZEŚKOWIAK

MARSZAŁEK SENATU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Na podstawie art. 77 ust. 1, w związku z art. 76 ust. 1 Regulaminu Senatu, my niżej podpisani senatorowie wnosimy o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw.

Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem ustawy upoważniamy senatora Macieja Świątkowskiego.

W załączeniu przekazujemy projekt ustawy wraz z uzasadnieniem.

(-) Paweł Abramski

(-) Jerzy Borcz

(-) Dorota Czudowska

(-) Dariusz Kłeczek

(-) Andrzej Krzak

(-) Tadeusz Lewandowski

(-) Krzysztof Lipiec

(-) Zdzisław Maszkiewicz

(-) Tomasz Michałowski

(-) Elżbieta Płonka

(-) Maciej Świątkowski

(-) Marcin Tyrna

(-) Sławomir Willenberg

 


Projekt

USTAWA

z dnia .......... 2000 r.

o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym

oraz niektórych innych ustaw

Art. 1

W ustawie z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. (Dz.U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116, z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777, Nr 72, poz. 802, Nr 109, poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255 i 1256 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 18, poz. 230) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1a w pkt 7 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

"8) gwarancji państwa";

2) art. 2 otrzymuje brzmienie:

"Art. 2. 1. Ubezpieczonymi na podstawie przepisów ustawy są osoby posiadające obywatelstwo polskie i zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy pobytowej z prawem do pracy, a także cudzoziemcy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadający kartę stałego pobytu lub kartę czasowego pobytu, jeżeli:

  1. podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego,
  2. ubezpieczają się dobrowolnie.
  1. Ubezpieczonymi na podstawie przepisów ustawy są także:
  1. zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej członkowie rodzin osób, o których mowa w ust. 1,
  2. osoby posiadające obywatelstwo polskie, nie zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są objęte ubezpieczeniem emerytalnym i rentowy na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256 oraz z 2000 r. Nr 9, poz. 118),
  3. cudzoziemcy - studenci i słuchacze studiów doktoranckich, którzy studiują w Rzeczypospolitej Polskiej:
   a) na koszt własny,na koszt Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. cudzoziemcy - członkowie zakonów oraz alumni wyższych seminariów duchownych, postulanci, nowicjusze i junioryści zakonów, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizyty pobytowej oraz posiadający kartę stałego pobytu lub kartę czasowego pobytu.";

3) w art. 4:

 1. ust. 8 otrzymuje brzmienie:
  "8. Kasa chorych nie może prowadzić zakładów opieki zdrowotnej, nie może być ich właścicielem ani nie może posiadać w jakiejkolwiek formie praw własności w stosunku do podmiotów prawnych prowadzących zakłady opieki zdrowotnej i apteki, w szczególności nie może być akcjonariuszem
  lub udziałowcem spółek prowadzących zakłady opieki zdrowotnej, akcjonariuszem lub udziałowcem spółek prowadzących obrót lekami.",
 2. po ust. 8 dodaje się ust. 9 i 10 w brzmieniu:

"9. Kasa chorych może realizować zlecone i finansowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia zadania z zakresu ochrony zdrowia.

10. Zakres i zasady finansowania oraz tryb realizowania zadań, o których mowa w ust. 9, określa umowa pomiędzy ministrem właściwym do spraw zdrowia i kasą chorych.";

4) w art. 7:

 1. po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
  "3a) inwalidzie wojennym - rozumie się przez to osobę, o której mowa w art. 6-8 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 1983 r. Nr 13, poz. 68, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr
  36, poz. 206, z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 21, oz. 84, z 1993 r. Nr 129, poz. 602, z 1994 r. Nr 10, poz. 37, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 138, poz. 681, z 1996 r. Nr 136, poz. 636, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118),",
 2. pkt 4 otrzymuje brzmienie:
  "4) lecznictwie uzdrowiskowym - rozumie się przez to leczenie określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz.U. Nr 23, poz. 150, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35, poz. 192,
  z 1990 r. Nr 34, poz. 198 oraz z 1998 r. Nr 162, poz. 1116),",
 3. w pkt 9 po wyrazach "poza zakładem opieki zdrowotnej" dodaje się wyrazy "w ramach indywidualnej lub grupowej praktyki lekarskiej",
 4. w pkt 13 wyrazy "Ministra Pracy i Polityki Socjalnej" zastępuje się wyrazami "ministra właściwego do spraw pracy" oraz wyrazy "w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" zastępuje się wyrazami "w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej",
 5. w pkt 14 po wyrazach "w odrębnych przepisach" dodaje się wyrazy "oraz osobę otrzymującą emeryturę lub rentę z zagranicy",
 6. w pkt 21:
  - w zdaniu wstępnym wyrazy "pozostające na wyłącznym utrzymaniu ubezpieczonego opłacającego składkę" zastępuje się wyrazami "nie podlegające ubezpieczeniu z innego tytułu",
  - w lit. c) skreśla się wyrazy "i nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia",
 7. w pkt 23 po wyrazie "oraz" dodaje się wyrazy "grupową praktykę lekarską, grupową praktykę pielęgniarek, położnych,",
 8. skreśla się pkt 27;

5) w art. 8:

 1. w pkt 8 po wyrazie "senatorowie" dodaje się wyrazy "pobierający uposażenie poselskie albo senatorskie",
 2. w pkt 10 po wyrazach "uposażenie po zwolnieniu ze służby" dodaje się wyrazy "lub świadczenie pieniężne o takim samym charakterze",
 3. pkt 11 otrzymuje brzmienie:
  "11) uczniowie oraz słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dzieci, w tym przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, opiekuńcze lub lecznicze, nie podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu,",
 4. w pkt 12 po wyrazie "studenci" dodać: "wolni słuchacze i słuchacze studiów doktoranckich nie podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3".
 5. po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:
  "12a) alumni wyższych seminariów duchownych, postulanci, nowincjusze i junioryści zakonów męskich i żeńskich,",
 6. w pkt 16 po wyrazach "świadczenie przedemerytalne" dodaje się wyrazy "oraz osoby nie pobierające zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego z przyczyn określonych w art. 27 ust. 1 pkt 3-5 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128, Nr 28, poz. 153, Nr 41, poz. 255, Nr 63, poz. 403, Nr 93, poz. 569, Nr 107, poz. 692, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 776, z 1998 r. Nr 66, poz. 431, Nr 106, poz. 668, nr 108, poz. 684, Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1112, 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 60, poz. 636 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136),",
 7. w pkt 19 wyrazy "nie pozostające na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu" zastępuje się wyrazami "nie podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu",
 8. po pkt 19 dodaje się pkt 19a w brzmieniu:
  "19a) osoby uprawnione do świadczeń alimentacyjnych na podstawie ugody sądowej lub prawomocnego orzeczenia sądu, jeżeli nie są objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,",
 9. w pkt 20 przecinek na końcu zastępuje się kropką i skreśla się pkt 21;

6) w art. 8a po ust. 7 dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu:

"8. Członek rodziny, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, może być zgłoszony tylko w jednej kasie chorych,

9. W przypadku zgłoszenia członka rodziny, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, w więcej niż jednej kasie chorych, ważne jest zgłoszenie dokonane jako ostatnie. Przepis art.16 ust. 13 stosuje się odpowiednio.".

7) w art. 9:

 1. w ust. 2 po wyrazie "wynagrodzeniu" dodaje się wyrazy "z zastrzeżeniem art. 21 ust. 3 pkt 3",
 2. ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  "3. Osoba, o której mowa w ust. 1:
  "Osoba bezdomna jest uprawniona do świadczenia zdrowotnego w warunkach ambulatoryjnych lub szpitalnych z powodu nagłego zachorowania, zatrucia, urazu lub porodu na koszt kasy chorych właściwej terytorialnie dla świadczeniodawcy"
  1) zostaje objęta ubezpieczeniem zdrowotnym pierwszego dnia miesiąca następ
  ującego po miesiącu, w którym zawarła umowę z kasą chorych i opłaciła składkę,
  2) przestaje być objęta ubezpieczeniem zdrowotnym ostatniego dnia miesiąca, w którym rozwiązała umowę ubezpieczenia lub nie opłaciła składki w obowiązującym terminie.";
 3. po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu:
  Art. 9a "Osoba bezdomna jest uprawniona do świadczenia zdrowotnego w warunkach ambulatoryjnych lub szpitalnych z powodu nagłego zachorowania, zatrucia, urazu lub porodu na koszt kasy chorych właściwej terytorialnie dla świ
  adczeniodawcy"

8) art. 10 otrzymuje brzmienie:

"Art. 10. W kasach chorych nie mogą ubezpieczać się cudzoziemcy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zatrudnieni w obcych przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, misjach, misjach specjalnych lub międzynarodowych instytucjach, chyba że umowy międzynarodowe ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską stanowią inaczej.";

9) w art. 11:

po wyrazie "rolników" dodaje się wyrazy " , z zastrzeżeniem ust. 2",

 1. dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2). Jeżeli pracownik korzysta z urlopu bezpłatnego, obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego wygasa po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia urlopu. Po zakończeniu urlopu przepis art. 8 pkt 1 lit. a) stosuje się odpowiednio.";

10) w art. 14 w ust. 2 po wyrazach "uposażenie po zwolnieniu ze służby" dodaje się wyrazy "lub świadczenie pieniężne o takim samym charakterze";

11) w art. 15:

 1. w pkt 2 wyrazy "opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacyjnej" zastępuje się wyrazami "pełniącej funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, opiekuńcze lub lecznicze",
 2. po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
  "3a) osób wymienionych w art. 8 pkt 12a - powstaje z dniem przyjęcia do wyższego seminarium duchownego lub do postulatu, a wygasa z dniem ukończenia 25 roku życia albo wystąpienia z wyższego seminarium duchownego lub zakonu,",
 3. w pkt 6 po wyrazie "pobierania" dodaje się wyrazy " ,a w przypadku osób nie pobierających zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego z przyczyn, o których mowa w art. 8 pkt 16 - obejmuje okres od dnia zarejestrowania się w urzędzie pracy do dnia przyznania prawa do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego",
 4. po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:
  "8a) osób, o których mowa w art. 8 pkt 19a - powstaje z dniem zawarcia ugody sądowej lub zasądzenia świadczenia alimentacyjnego, a wygasa w dniu, w którym należności z tytułu alimentów przestaną być wymagalne,",
 5. w pkt 9 przecinek na końcu zastępuje się kropką i skreśla się pkt 10;

12) w art. 16:

 1. w ust. 1 wyrazy "z zastrzeżeniem ust. 11" zastępuje się wyrazami "z zastrzeżeniem ust. 11 i art. 25 ust. 5 i 6",
 2. w ust. 3 wyrazy "lub inna właściwa instytucja emerytalno-rentowa" zastępuje się wyrazami " , inna właściwa instytucja emerytalno-rentowa lub bank dokonujący wypłaty emerytury lub renty z zagranicy" oraz dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
  "Osoby pobierające uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne, a także osoby pobierające uposażenie po zwolnieniu ze służby lub świadczen
  ie pieniężne o takim samym charakterze zgłasza do ubezpieczenia wypłacający uposażenie lub świadczenie.",
 3. w ust. 4 wyrazy "opiekuńczo-wychowawcze, resocjalizacyjne" zastępuje się wyrazami "pełniące funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, opiekuńcze lub lecznicze",
 4. po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
  "4a. Osoby wymienione w art. 8 pkt 12a zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego odpowiednio wyższe seminarium duchowne lub zakon.",
 5. ust. 7 otrzymuje brzmienie:
  "7. Bezrobotnych oraz osoby, o których mowa w art. 8 pkt 16, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego urząd pracy.",
 6. w ust. 8 po wyrazach "ośrodek pomocy społecznej" dodaje się wyrazy "lub powiatowe centrum pomocy rodzinie",
 7. po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:
  "8a. Kombatantów, o których mowa w art. 8 pkt 18, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych",
 8. ust. 12 i 13 otrzymują brzmienie:
  "12. Osoby, o których mowa w ust. 1-9, składają wniosek o ubezpieczenie w innej kasie chorych za pośrednictwem płatnika ich składki. Płatnik przekazuje wniosek do 15 dnia następnego miesiąca do wskazanej kasy chorych
  13. Kasa chorych, do której skierowany został wniosek, ubezpiecza wnioskodawcę od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wniosek został przek
  azany i w terminie 7 dni od dnia objęcia ubezpieczeniem zawiadamia o tym:
  1) ubezpieczonego,
  2) płatnika, który przekazał wniosek,
  3) właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
  4) kasę chorych, której c
  złonkiem był wnioskodawca,",
 9. po ust. 13 dodaje się ust. 14 i 15 w brzmieniu:
  "14. Osoby, o których mowa w ust. 10, składają wniosek o ubezpieczenie do właściwej kasy chorych. Przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio.
  15. Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Krajowego Związku Kas Chorych określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o ubezpieczenie w innej kasie chorych z uwzględnieniem informacji kasy chorych, w której wnioskodawca jest ubezpieczony, o wnioskodawcy oraz o członkach rod
  ziny wnioskodawcy objętych ubezpieczeniem, a także wzór zawiadomienia o objęciu ubezpieczeniem.";

13) w art. 18 w ust. 7 wyraz "formy" zastępuje się wyrazami "formy i wzory";

14) art. 19 otrzymuje brzmienie:

"Art. 19. Składka na powszechne ubezpieczenie zdrowotne wynosi w roku 2001 - 8%,

w roku 2002 - 8,5% i w roku 2003 - 9% podstawy wymiaru składki, z zastrzeżeniem art. 20, 22a i 169g.":

15) w art. 21:

 1. w ust. 2 po wyrazach "2c" dodaje się wyrazy " , 2d",
 2. w ust. 2c po wyrazach "i chorobowe" dodaje się wyrazy "finansowanych przez ubezpieczonych nie będących płatnikami składek",
 3. po ust. 2c dodaje się ust. 2d w brzmieniu:
  "2d. Podstawę wymiaru składek dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej pełniących służbę kandydacką stanowi kwota odpowiadająca wysokości najniższego wynagrodzenia.",
 4. w ust. 3:
  - w pkt 2 po wyrazach "ryczałtu energetycznego" dodaje się wyrazy "ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla oraz deputatu węglowego albo kwota uposażenia pobieranego w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego, kwota uposażenia pobieranego po zwolnieniu ze służby lub świadczenia pieniężnego o takim samym charakterze",
  - w pkt 3 po wyrazach "art. 8 pkt 11 i 12" dodaje się wyrazy "oraz w art. 2 ust. 2 pkt 3b i 4",
  - w pkt 6 po wyrazach "świadcze
  nia przedemerytalnego" dodaje się wyrazy " ,a w przypadku niepobierania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego - kwota odpowiadająca wysokości zasiłku stałego z pomocy społecznej",
  - w pkt 9 po wyrazach "zasiłku wychowawczego" dodaje s
  ię wyrazy " ,a w przypadku niepobierania zasiłku - kwota odpowiadająca wysokości zasiłku stałego z pomocy społecznej",
  - pkt 10 otrzymuje brzmienie:
  "10) osób wymienionych w art. 8 pkt 19a - jest kwota odpowiadająca wysokości zasiłku stałego z pomocy społe
  cznej.",
 5. w ust. 3a po wyrazach "art. 8 pkt 1 lit. f)" dodaje się wyrazy "oraz pkt 12a",
 6. w ust. 4 po wyrazach "tryb ich opłacania" dodaje się wyrazy " , z uwzględnieniem okresu opłacania składek ustalonego w art. 25 ust. 5";

16) art. 22 otrzymuje brzmienie:

"Art. 22 1. Jeżeli spełnione są przesłanki do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia, o którym mowa w art. 8, z więcej niż jednego tytułu, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie, z zastrzeżeniem ust. 3-5.
2. Jeżeli ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego źródła w ramach takiego samego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia, o którym mowa w art. 8, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana od każdego ze źródeł przychodów.
3) W przypadku zbiegu
tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia, o którym mowa w art. 8, składka finansowana z budżetu państwa jest opłacana tylko wtedy, gdy nie ma innej podstawy do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia. W przypadku zbiegu tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia, gdy w każdym z tych tytułów składka jest finansowana z budżetu państwa, składka jest opłacana wyłącznie z pierwszego zgłoszonego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia.
4) Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana od dodatkowych pr
zychodów przez osoby, których świadczenie emerytalne lub rentowe nie przekracza miesięcznej kwoty najniższego wynagrodzenia, a dodatkowe przychody nie osiągają miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury.
5. Osoba duchowna, która nie jest płatnikiem podatku
ryczałtowego, a jedynym jej źródłem przychodu jest zatrudnienie, opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne wyłącznie z tytułu zatrudnienia.";

17) po art. 22 dodaje się art. 22a w brzmieniu:

"Art. 22a. 1. W przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika, o którym mowa w art. 24 ust. 1-8, zgodnie z przepisami art. 19-22, jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczonej przez tego płatnika zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w art. 30 ust. 1, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki.

2. Jeżeli podstawę obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi:

  1. przychód ubezpieczonego wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1, od którego płatnik nie oblicza zaliczki na ten podatek,
  2. przychód ubezpieczonego wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 33 ustawy, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1, od którego płatnik nie oblicza zaliczki na ten podatek, w stosunku do ubezpieczonych, o których mowa w art. 8 pkt 1,
  3. kwota stanowiąca równowartość ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, przysługująca na podstawie odrębnych przepisów osobom, o których mowa w art. 18 ust. 12 ustawy, wymienionej w art. 7 pkt 18, składkę na ubezpieczenie zdrowotne płatnik oblicza zgodnie z przepisami art. 19-22; w tym przypadku przepis ust. 1 nie ma zastosowania.

3. Płatnik składek przekazuje, w terminie, o którym mowa w art. 26 ust. 1, do właściwej kasy chorych zestawienie składek na ubezpieczenie zdrowotne pobranych z uwzględnieniem obniżenia, określonego w ust. 1, zawierające informację o wysokości tych składek, jeżeli były ustalane zgodnie z przepisami rozdziału 3.

4. Zestawienie, o którym mowa w ust. 3, powinno zawierać ponadto imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, numer NIP ubezpieczonego, a w przypadku braku tych numerów rodzaj i numer dowodu tożsamości, a także nazwę, adres siedziby, numer NIP oraz numer REGON płatnika składek.":

18) w art. 24:

 1. w ust. 1 skreśla się wyrazy " ,pobierającą uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne albo uposażenie po zwolnieniu ze służby",
 2. po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
  "1a. Za funkcjonariuszy, o których mowa w art. 21 ust. 2d, składkę oblicza , finansuje ze środków własnych i odprowadza szkoła Państwowej Straży Pożarnej.",
 3. w ust. 6 wyrazy "albo inna instytucja emerytalno-rentowa wypłacająca emeryturę lub rentę" zastępuje się wyrazami " ,inna instytucja emerytalno-rentowa wypłacająca emeryturę lub rentę albo bank dokonujący wypłaty emerytury lub renty z zagranicy",
 4. po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:
  "6a. Za osobę pobierającą uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne, uposażenie po zwolnieniu ze służby lub świadczenie pieniężne o takim samym charakterze składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza wypłacający to uposażenie lub świadczenie.";

19) w art. 25:

 1. w ust. 1:
  - w pkt 1 po wyrazach "działy specjalne" dodaje się wyrazy "produkcji rolnej", a wyrazy "z zastrzeżeniem art. 16 ust. 9" zastępuje się wyrazami "z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 oraz art. 16 ust. 9",
  - w pkt 2 po wyrazie "zasiłku" dodaje się wyrazy "oraz osób nie pobierających zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego z pr
  zyczyn, o których mowa w art. 8 pkt 16",
  - w pkt 3 wyrazy "osób pobierających zasiłek wychowawczy" zastępuje się wyrazami "osób korzystających z urlopu wychowawczego",
  - w pkt 5 wyrazy "opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacyjnej" zastępuje się wyrazami "pełniącej funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, opiekuńcze lub lecznicze",
  - w pkt 6 skreśla się wyrazy "jeżeli nie podlegają one obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.",
 2. w ust. 3 po wyrazach "ubezpieczenie zdrowotne duchownych" dodaje się wyrazy "oraz alumnów wyższych seminariów duchownych, postulantów, nowincjuszy i juniorystów",
 3. po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

"5. Składka na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. b), opłacana jest od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono zgłoszenie do ubezpieczenia w trybie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, do ostatniego dnia miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające podleganie ubezpieczeniu.

6. Nieopłacenie składki ze względu na brak zgłoszenia uważa się za nieopłacenie składki przez obowiązanego ubezpieczonego w rozumieniu art. 51 ust. 2. W razie późniejszego opłacenia zaległych składek wraz z odsetkami przez ubezpieczonego z własnych środków, w wysokości ustalonej na jego wniosek przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ubezpieczony może ubiegać się o zwrot kosztów świadczeń zdrowotnych w trybie określonym w art. 51 ust. 4.";

20) w art. 26:

 1. w ust. 1 po wyrazie "miesiąca" dodaje się wyrazy " , z uwzględnieniem ust. 1a",
 2. po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
  "1a. Osoby i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 23, w art. 24 ust. 1-5, ust. 6 - w części dotyczącej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i ust. 7-9 oraz w art. 25 ust. 1 pkt 2-7, zobowiązane są wpłacać składki na ube
  zpieczenie zdrowotne i należności pochodne od składek na wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dla kasy chorych, której członkiem jest ubezpieczony.",
 3. w ust. 3 w pkt 1 wyrazy "pkt 2-19 i 21" zastępuje się wyrazami "pkt 2-19a",
 4. w ust. 4 skreśla się wyrazy "Zakład Ubezpieczeń Społecznych i" a wyraz "przekazują" zastępuje się wyrazem "przekazuje",
 5. po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

"4a. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje do kas chorych pobrane składki na ubezpieczenie zdrowotne i należności pochodne od składek nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia ich wpływu na rachunek, o którym mowa w ust. 1a.

4b. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje do kas chorych informacje o ubezpieczonych, o których mowa w art. 141a ust. 2 pkt 1-4 i 6 i przekazanych za nich składkach na ubezpieczenie zdrowotne i odsetkach za zwłokę, nie później niż w ciągu 15 dni roboczych od dnia wpływu składek i odsetek oraz dokumentów umożliwiających rozdzielenie składek na poszczególnych ubezpieczonych.";

21) po art. 26a dodaje się art. 26b i 26c w brzmieniu:

"Art. 26b. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązany jest przyjmować składki na ubezpieczenie zdrowotne i należności pochodne od składek na rachunek bankowy oprocentowany na korzyść kasy chorych i przekazywać je kasie chorych wraz z oprocentowaniem.

Art. 26c. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, odrębny tryb określania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, sposób zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego oraz opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne, ze względu na zasady obronności lub bezpieczeństwa państwa zgodnie z art. 24 ust. 1.";

22) w art. 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Do zwrotu nadpłaconej składki stosuje się odpowiednio przepisy działu I rozdziału 9 ustawy - Ordynacja podatkowa.";

23) art. 30:

 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  "1. Składka na powszechne ubezpieczenie zdrowotne podlega odliczeniu:
  1) od podatku dochodowego od osób fizycznych - na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 i Nr 22, poz. 270),
  2) od zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu dochodów osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz przez o
  soby duchowne - na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930).",
 2. w ust. 3 skreśla się wyrazy "i 2", a wyraz "gmin" zastępuje się wyrazami "jednostek samorządu terytorialnego";

24) w art. 31:

 1. w ust. 2:
  pkt 6 otrzymuje brzmienie:
  "6) opiekę nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu i karmienia piersią, opiekę prenatalną nad płodem i opiekę nad noworodkiem oraz wstępną ocenę stanu zdrowia i rozwoju niemowlęcia,",
  - w pkt 9 po wyrazach "lecznicze środki techniczne" dodaje się wyrazy " ,z zastrzeżeniem art. 31a ust. 1 pkt 7",
 2. ust. 2 dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu:

"3. Na wniosek ubezpieczonego, zarząd kasy chorych do której należy ubezpieczony może w drodze decyzji w terminie 7 dni wyrazić zgodę na uzyskanie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez świadczeniodawcę mającego podpisaną umowę na ich udzielanie z inną kasą chorych, w szczególności gdy:

  1. dane świadczenie zdrowotne nie jest udzielane przez świadczeniodawców mających podpisaną umowę z kasą chorych, do której należy ubezpieczony,
  2. umożliwi to opiekę członka rodziny.

4. Ubezpieczony może w terminie 7 dni odwołać się do rady kasy chorych od decyzji wydanej przez zarząd.

5. Koszty świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust. 3, są rozliczane bezpośrednio pomiędzy właściwymi kasami chorych w wysokości wynikającej z umowy, o której mowa w ust. 3.";

25) w art. 31a w ust. 1 w pkt 5-7, w art. 31b w ust. 2 w pkt 1, w art. 31e w ust. 2, w art. 37 w ust. 6, w art. 43, w art. 69c w ust. 2, w art. 78 w ust. 3, w art. 108 w pkt 8, w art. 114 w ust. 2, w art. 151 w ust. 2 i 3 oraz w art. 165 w ust. 3, użyte w różnych przypadkach wyrazy "Minister Zdrowia i Opieki Społecznej" zstępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "minister właściwy do spraw zdrowia";

26) w art. 31a:

a) w ust. 1:

"5) szczepienia ochronne inne niż wynikające z odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem ust. 1a,",

"7) świadczenia zdrowotne, leki i lecznicze środki techniczne finansowane z budżetu państwa.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Szczepionki przy wykonywaniu szczepień ochronnych, o których mowa w ust. 1 pkt 5, finansowane są z budżetu państwa. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia sposób nabywania szczepionek przy wykonywaniu szczepień ochronnych, z zachowaniem zasad celowości i gospodarności.",

c) w ust. 2 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

"Koszty tych świadczeń oraz koszty transportu ubezpieczonego za granicę i transportu do kraju są finansowane z budżetu państwa.",

d) po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

"4. Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb kierowania ubezpieczonych na leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju, a także sposób pokrywania kosztów tych świadczeń oraz kosztów transportu ubezpieczonego za granicę i transportu do kraju.

5. Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wykaz świadczeń zdrowotnych, leków i leczniczych środków technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 7, uwzględniający:

  1. szczególnie wysokie koszty,
  2. wymagania dotyczące szczególnych kwalifikacji personelu,
  3. konieczność użycia specjalistycznej aparatury lub technologii medycznej,

2) tryb nabywania oraz przekazywania świadczeniodawcom leków i leczniczych środków technicznych w drodze ich zamówienia wspólnego oraz tryb przekazywania środków publicznych na zakup leków i leczniczych środków technicznych.";

27) w art. 31a w ust. 2, w art. 31c w ust. 4, w art. 31f w ust. 2, w art. 37 w ust. 5, w art. 38 w ust. 6 i 7, w art. 39 w ust. 2, w art. 45, w art. 47 w ust. 4, w art. 48 w ust. 5 i 6, w art. 54 w ust. 2, w art. 55a w ust. 2, w art. 59 w ust. 3, w art. 59a w ust. 8, w art. 166 w ust. 2 oraz w art. 167 w ust. 8, użyte w różnych przypadkach wyrazy "Minister Zdrowia i Opieki Społecznej" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "Minister właściwy do spraw zdrowia";

28) w art. 31b po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania oraz ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Krajowego Związku Kas Chorych, Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, uwzględniając szczególną rolę profilaktyki zdrowotnej, w tym promocji zdrowia, dla dzieci, określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do świadczeń udzielanych dzieciom do lat 18 oraz studentom do lat 26, zakres świadczeń profilaktycznych w szczególności badań przesiewowych wraz z określeniem wieku dziecka, w jakim te badania są przeprowadzane.";

29) w art. 31c:

a) ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

"1. Ubezpieczony ma prawo do leczenia szpitalnego, łącznie z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w izbie przyjęć, na podstawie skierowania lekarza mającego prawo do wykonywania zawodu oraz felczera ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne.

2. Ubezpieczony ma prawo do wyboru szpitala spośród szpitali, które zawarły umowę z kasą chorych, do której ubezpieczony należy.",

b) skreśla się ust. 3,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi w drodze rozporządzenia, krajową sieć szpitali.";

30) w art. 31f:

a) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

3. "Lekarz emeryt lub rencista mający prawo wykonywania zawodu jest uprawniony do kierowania własnej osoby na badania w takim samym zakresie jak lekarze podstawowej opieki zdrowotnej",

b) po art. 31f dodaje się art. 31g w brzmieniu

"Art. 31g. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określi w drodze rozporządzenia, zakres świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego udzielanych mieszkańcom domów pomocy społecznej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie tych domów i placówek oraz warunki dostępu do tych świadczeń.":

31) w art. 37:

 1. w ust. 1 wyrazy "Ministrom Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji" zastępuje się wyrazami "Ministrowi Obrony Narodowej oraz ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych",
 2. w ust. 5 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) wykaz leków, które mogą być traktowane jak surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych.";

32) w art. 37 w ust. 5 i 6, w art. 38 w ust. 6, 7 i 8, w art. 39 w ust. 2, w art. 45, w art. 54 w ust. 2, w art. 111, w art. 113a w ust. 1, w art. 115 w ust. 1, w art. 117 w ust. 1 i 2 oraz w art. 133 w ust. 1 po wyrazach "Związku Kas" dodaje się wyraz "Chorych";

33) w art. 39:

 1. w ust. 1 wyraz "Osobom" zastępuje się wyrazem "Ubezpieczonym" oraz po wyrazie "leki" dodaje się wyrazy " , artykuły sanitarne",
 2. w ust. 2 po wyrazie "leków" dodaje się wyrazy " , artykułów sanitarnych";

34) w art. 44::

 1. w ust. 2 po wyrazach "w leki" dodaje się wyrazy "wydawane wyłącznie na podstawie recepty lekarskiej oraz leki dopuszczone do wydawania bez recepty w ilości jednego, najmniejszego opakowania, ujęte w Rejestrze Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej (Dz.U. Nr 105, poz. 452, z 1993 r. Nr 16, poz. 68 i Nr 47, poz. 211, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, Nr 43, poz. 272, Nr 60, poz. 369, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. nr 70, poz. 778 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136) dopuszczonych do obrotu w Polsce oznaczonych symbolem <<Rp>> <<Rp>>",
 2. w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
  "Osoba dokonująca zakupu leków obowiązana jest okazać dokument osoby uprawnionej potwierdzający jej uprawnienie oraz dokument potwierdzający tożsamość osoby uprawnionej.";
 3. po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

"4. Recepty dla osób uprawnionych, o których mowa w ust. 1 i 2, są wystawiane w dwóch egzemplarzach, z wpisaniem numeru PESEL ubezpieczonego, a obydwa egzemplarze są przekazywane do apteki. Kopie recept z danego miesiąca apteki przesyłają do właściwej kasy chorych nie później niż do 7 dnia następnego miesiąca.

5. Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Rady Krajowego Związku Kas Chorych, Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Aptekarskiej określa, w drodze rozporządzenia, wzór recept, o których mowa w ust. 4, sposób zaopatrywania w druki recept, ich przechowywania, sposób realizacji recept oraz kontroli ich wystawiania i realizacji.";

35) po art. 44 dodaje się art. 44a w brzmieniu:

"Art. 44a. Bezpłatne zaopatrzenie w leki, o którym mowa w art. 43 i 44 ust. 1, przysługuje do wysokości limitu, o którym mowa w art. 59a ust. 2.";

36) w art. 47:

 1. w ust. 1 po wyrazach "lub odpłatnie" dodaje się wyrazy " , z zastrzeżeniem art. 31a ust. 1 pkt 7",
 2. w ust. 2 po wyrazie "zdrowotnego" dodaje się wyrazy " , z zastrzeżeniem ust. 3 oraz art. 31a ust. 1 pkt 7",
 3. w ust. 3 po wyrazach "środków technicznych" dodaje się wyrazy "oraz ich napraw",
 4. w ust. 4 po wyrazie "opinii" dodaje się wyrazy "Naczelnej Rady Lekarskiej i";

37) w art. 51:

a) w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"W przypadku:

 1. nagłego zachorowania, wypadku, urazu lub zatruciu,
 2. stanu zagrożenia życia,
 3. porodu,

karta może zostać przedstawiona w terminie późniejszym, nie dłuższym niż 30 dni, na zasadach określonych w statucie kasy chorych.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W razie nie przedstawienia karty ubezpieczenia lub w przypadku, gdy ubezpieczony nie opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne przez okres dłuższy niż 30 dni, świadczenie zostaje udzielone na koszt ubezpieczonego, z zastrzeżeniem ust. 4.",

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W przypadku późniejszego przedstawienia karty ubezpieczenia lub opłacenia zaległych składek wraz z odsetkami, ubezpieczony i płatnik może ubiegać się o zwolnienie z kosztów lub zwrot kosztów, o których mowa w ust. 2 i 3, w trybie określonym w statucie kasy chorych.",

38) w art. 53:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Kasa chorych w porozumieniu z właściwym terytorialnie przedstawicielem samorządu lekarskiego, samorządu pielęgniarek i położnych, organizacji pracodawców ochrony zdrowia oraz organizacji lekarzy kas chorych, określa warunki udzielania świadczeń zdrowotnych, zapewnienia jakości i dostępności świadczeń, sposobu rozliczania kosztów świadczeń i mechanizmów ograniczania wzrostu tych kosztów, z zastrzeżeniem art. 108 pkt 1.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

"2a. Określenie warunków, o których mowa w ust. 2, winno nastąpić nie później niż na 2 miesiące przed przeprowadzeniem konkursu ofert przez kasę chorych.

2b. W sprawach, w których nie zostało osiągnięte porozumienie odnośnie określenia warunków, o których mowa w ust. 2, w terminie określonym w ust. 2a, w konkursie ofert obowiązują warunki ustalone przez kasę chorych na okres nie dłuższy niż 1 rok.";

39) w art. 55a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Sejmik województwa, po zasięgnięciu opinii rad gmin i powiatów, samorządów zawodów medycznych oraz właściwej terytorialnie kasy chorych, jest obowiązany do opracowania i aktualizacji planu zabezpieczenia opieki zdrowotnej; w oparciu o ten plan kasa chorych zawiera umowy ze świadczeniodawcami. Sejmik województwa ogłasza ten plan w dzienniku urzędowym województwa, na obszarze którego działa kasa chorych.";

40) skreśla się art. 56;

41) w art. 58:

 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  "1. Świadczenia ambulatoryjne z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej są udzielane ubezpieczonemu na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, z wyjątkiem świadczeń:
  1) ginekologa i położnika,
  2) stomatologa,
  3) dermatologa i wenerologa,
  4) onkologa
  ,
  5) pediatry oraz ortopedy - w stosunku do niemowląt,
  6) psychiatry,
  7) okulisty
  8) lecznictwa odwykowego dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychoaktywnych,
  9) dla osób zakażonych wirusem HIV,
  10) dla osób chorych na gr
  uźlicę,
  11) dla inwalidów wojennych,
  12) z zakresu opieki paliatywno-hospicyjnej,
  13) udzielanych na podstawie skierowania na objęcie stałym lub okresowym leczeniem specjalistycznym.",
 2. w ust. 3 skreśla się wyrazy "lekarza ubezpieczenia zdrowotnego";

42) w art. 59 w ust. 2:

 1. w pkt 1 po wyrazach "oraz leków", dodaje się wyrazy "artykułów sanitarnych,",
 2. w pkt 3 po wyrazie "przekazywać" dodaje się wyrazy "kasie chorych";

43) w art. 59a w ust. 7 po wyrazie "odsetki" dodaje się wyrazy "w wysokości określonej zgodnie z ust. 3 pkt 4";

44) w art. 60 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "lub lekarza rodzinnego" zastępuje się wyrazami " , którym jest lekarz medycyny ogólnej, internista, pediatra lub lekarza medycyny rodzinnej,";

45) w art. 61 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Osoby dokonujące kontroli nie mogą udostępniać informacji uzyskanych w związku z przeprowadzoną kontrolą nieupoważnionym osobom trzecim.";

46) w art. 62:

 1. po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
  "1a. W razie zameldowania ubezpieczonego na pobyt czasowy poza obszarem działania właściwej kasy chorych, świadczeń udziela świadczeniodawca, z którym kasa chorych właściwa ze względu na miejsce czasowego zameldowania ubezpieczonego zawarła umowę o udzielenie świadczeń.",
 2. w ust. 2 po wyrazach "ust. 1" dodaje się wyrazy "i 1a";

47) w art. 75:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Rada Regionalnej Kasy Chorych powoływana jest w równej liczbie przez Wojewodę i Sejmik Województwa spośród ubezpieczonych w danej kasie z obszaru działania regionalnej kasy chorych z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
Izba Lekarska, Izba Pielęgniarska oraz Izba Aptekarska desygnują po 1 przedstawicielu.".

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Rada kasy chorych liczy:

  1. 11 członków, jeżeli liczba ubezpieczonych nie przekracza 2 milionów,
  2. 13 członków, jeżeli liczba ubezpieczonych przekracza 2 miliony.";

48) w art. 75a w ust. 1 wyrazy "marszałek sejmiku województwa" zastępuje się wyrazami "marszałek województwa";

49) w art. 81 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Miesięczna wysokość diet, o których mowa w ust. 1 i 2, nie może przekroczyć 2/3 przeciętnego wynagrodzenia.";

50) w art. 108:

 1. pkt 1 otrzymuje brzmienie:
  "1) określa, po zasięgnięciu opinii samorządów zawodów medycznych i organizacji pracodawców ochrony zdrowia, warunki współpracy kas chorych ze świadczeniodawcami, a w szczególności kryteria oceny jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych oraz analizy przyczyn wzrostu kosztów świadczeń, a także sposoby kontroli realizacji umów,",
 2. skreśla się pkt 3,
 3. w pkt 8 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) wydaje Biuletyn Kas Chorych.";

51) w art. 114 w ust. 2 wyrazy "przewodniczącemu rady" zastępuje się wyrazami "przewodniczącemu Rady";

52) w art. 128 w ust. 1 w pkt 8 na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 9  w brzmieniu:

"9) inne koszty.";

53) w art. 131b:

 1. ust. 6 otrzymuje brzmienie:
  "6. Kasa chorych ogłasza uchwalony plan finansowy oraz zatwierdzone sprawozdanie finansowe w Biuletynie Kas Chorych.";
 2. po ust. 7 dodaje się ust. 8-12 w brzmieniu:

"8. Kasa chorych w uzasadnionych przypadkach może zaciągnąć kredyt w banku, na zasadach określonych w ust. 9-12.

9. Łączne zadłużenie kasy chorych z tytułu zaciągniętych kredytów nie może przekroczyć kwoty 5% planowanych rocznych wpływów ze składek przewidzianych w planie finansowym na rok, w którym kredy ma być zaciągnięty.

10. Kasa chorych zaciąga kredyt na okres nie przekraczający 1 roku za zgodą Prezesa Urzędu Nadzoru. Prezes Urzędu Nadzoru może wydać zgodę po zbadaniu przedłożonego przez kasę chorych planu wykorzystania kredytu.

11. Kasa chorych zaciąga kredyt na okres dłuży niż 1 rok za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może wydać zgodę po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Nadzoru.

12. Prezes Urzędu Nadzoru przekazuje kwartalnie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informację o wysokości zadłużenia poszczególnych kas chorych z tytułu zaciągniętych kredytów.",

54) w art. 131d w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) zwiększenie przychodów w następnym roku.";

55) w art. 141a po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Nadzoru i Krajowego Związku Kas Chorych określi, w drodze rozporządzeń, zakres niezbędnych danych:

  1. gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowy sposób rejestrowania tych danych oraz ich udostępniania kasom chorych, Prezesowi Urzędu Nadzoru, Krajowemu Związkowi Kas Chorych, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia i wojewodom, w tym także rodzaje wykorzystywanych nośników informacji oraz wzory dokumentów,
  2. gromadzonych w systemach informatycznych kas chorych oraz wzory i zasady przekazywania Prezesowi Urzędu Nadzoru i Krajowemu Związkowi Kas Chorych sprawozdań okresowych, a także wzory i sposób przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia i wojewodom zbiorczych danych dotyczących świadczeń zdrowotnych udzielonych ubezpieczonym będącym członkami kasy chorych,
  3. przekazywanych kasom chorych przez apteki, o których mowa w art. 141b ust. 1.";

56) w art. 141b:

 1. w ust. 1 skreśla się wyrazy "których rodzaj określa Rada Krajowego Związku Kas Chorych w porozumieniu z Naczelną Radą Aptekarską",
 2. w ust. 2 wyrazy "które określa Rada Krajowego Związku Kas Chorych" zastępuje się wyrazami "ustalonych na podstawie art. 141a ust. 3 pkt 1";

57) w art. 142:

 1. po ust. 1 dodaje się ust. 1a:
  "1a. Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, na wniosek kasy chorych, może zobowiązać Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1, określając jednocześnie jej zakres przedmiotowy i podmiotowy.",
 2. w ust. 3 wyrazy "w ust. 1 i 2" zastępuje się wyrazami "w ust. 1, 1a i 2";

58) art. 151-151f otrzymują brzmienie:

"Art. 151. 1. Tworzy się Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych.

2. Urzędem Nadzoru kieruje Prezes, będący centralnym organem administracji rządowej, powoływany przez Prezesa Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia na okres 5 lat.

3. Odwołanie Prezesa Urzędu Nadzoru przez Prezesa Rady Ministrów przed upływem kadencji może nastąpić w przypadku:

  1. rażącego naruszenia przepisów ustawy, w szczególności w wypadku braku nadzoru nad działalnością finansową kas chorych.
  2. uznania, że Prezes stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków,
  3. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa,
  4. zrzeczenia się stanowiska Prezesa.

4. Wiceprezesa Urzędu Nadzoru powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia na wniosek Prezesa Urzędu Nadzoru.

5. Prezesem i wiceprezesem Urzędu Nadzoru może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. posiada wyższe wykształcenie medyczne, prawnicze lub inne mające zastosowanie w ubezpieczeniach zdrowotnych,
  2. posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w ochronie zdrowia lub doświadczenie w działalności ubezpieczeniowej.

6. Wynagrodzenie Prezesa i wiceprezesa Urzędu Nadzoru ustalane jest zgodnie z przepisami o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

7. W zakresie wykonywania funkcji nadzoru Prezes Urzędu Nadzoru podlega jedynie ustawom.

8. Nadzór nad działalnością Prezesa Urzędu Nadzoru sprawuje Prezes Rady Ministrów, stosując kryterium zgodności z prawem.

9. Organizację Urzędu Nadzoru określa statut nadany przez Prezesa Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia.

Art. 151a 1. Zadaniem Prezesa Urzędu nadzoru jest nadzór nad funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń zdrowotnych i ochrona interesów osób ubezpieczonych.

2. Zdanie, o którym mowa w ust. 1, Prezes Urzędu Nadzoru realizuje poprzez:

  1. sprawowanie nadzoru nad działalnością kas chorych, Krajowego Związku Kas Chorych i innych instytucji ubezpieczenia zdrowotnego,
  2. współdziałanie z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Krajowym Związkiem Kas Chorych, kasami chorych oraz innymi instytucjami ubezpieczenia zdrowotnego,
  3. upowszechnianie wiedzy na temat celów i zasad ubezpieczenia zdrowotnego, ze szczególnym uwzględnieniem praw przysługujących ubezpieczonym, poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej i informacyjnej.

Art. 151b 1. Do postępowania przed Prezesem Urzędu Nadzoru, z wyjątkiem spraw, o których mowa w art. 151f, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

2. Na decyzję Prezesa Urzędu Nadzoru służy skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

3. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Prezesa Urząd Nadzoru nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Art. 151c 1. Pracownicy Urzędu Nadzoru nie mogą być członkami organów lub pracownikami kas chorych i Krajowego Związku Kas Chorych, świadczeniodawcami mającymi umowę z kasami chorych ani właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi z zakładami opieki zdrowotnej, które zawarły umowę z kasami chorych na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do innych instytucji ubezpieczenia zdrowotnego.

Art. 151d 1. Prezes Urzędu Nadzoru sprawuje nadzór nad działalnością:

  1. kas chorych i Krajowego Związku Kas Chorych,
  2. świadczeniodawców w zakresie realizacji umów z kasami chorych,
  3. instytucji ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 4a, w zakresie realizacji powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Prezes Urzędu Nadzoru sprawuje nadzór nad gospodarką finansową podmiotów, o których mowa w ust. 1 stosując kryterium legalności, rzetelności, celowości i gospodarności oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

3. Prezes Urzędu Nadzoru:

  1. zatwierdza statuty Krajowego Związku Kas Chorych i kas chorych oraz ich zmiany,
  2. bada uchwały przyjmowane przez organy uchwałodawcze podmiotów, o których mowa w pkt 1, w zakresie zgodności z prawem,
  3. stwierdza nieważność uchwały w całości lub w części, jeżeli narusza ona prawo lub stwarza zagrożenie wystąpienia ujemnego wyniku finansowego

4. W przypadku uznania przez Prezesa Urzędu Nadzoru uchwały dotyczącej planu finansowego za nieważną w całości lub w części, jeśli nieprawidłowości uchwały nie zostaną w terminie wyznaczonym usunięte przez organ uchwałodawczy oraz w przypadku nie uchwalenia planu finansowego na rok następny do dnia 15 listopada roku poprzedzającego przez podmiot wymieniony w ust. 1 pkt 1, Prezes Urzędu Nadzoru ustala plan finansowy w całości lub w części uznanej za nieważną.

5. Prezes Urzędu Nadzoru rozpatruje i zatwierdza kwartalne i roczne sprawozdania finansowe kas chorych i podmiotów, o których mowa w art. 4a.

Art. 151e 1. W przypadku braku płynności finansowej albo powstania niebezpieczeństwa niewypłacalności zarząd kasy chorych niezwłocznie zawiadamia o tym Prezesa Urzędu Nadzoru oraz wszczyna postępowanie naprawcze.

2. Zarząd kasy chorych jest obowiązany w ciągu miesiąca od daty powstania podstawy wszczęcia postępowania naprawczego przedstawić Prezesowi Urzędu Nadzoru program tego postępowania.

3. Prezes Urzędu Nadzoru może zobowiązać zarząd kasy chorych do wszczęcia postępowania naprawczego, gdy zarząd kasy chorych nie podejmie działań określonych w ust. 1.

4. Prezes Urzędu Nadzoru ustanawia zarząd komisaryczny kasy chorych, jeżeli kasa chorych:

  1. rażąco naruszy plan finansowy,
  2. naruszy fundusz rezerwowy i nie przedstawi Prezesowi Urzędu Nadzoru planu przywrócenia równowagi finansowej,
  3. przedstawi plan nie gwarantujący przywrócenia równowagi finansowej albo realizacja planu okaże się nieskuteczna.

5. Prezes Urzędu Nadzoru może ustanowić zarząd komisaryczny kasy chorych w każdym przypadku rażącego naruszenia przepisów prawa i nieusunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie oraz niewywiązywania się z zadań ustawowych.

6. Zarząd komisaryczny kasy chorych ustanowiony przez Prezesa Urzędu Nadzoru może być powołany na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy.

7. Na zarząd komisaryczny przechodzi prawo podejmowania decyzji we wszelkich sprawach zastrzeżonych w ustawie i statucie do właściwości organów kasy chorych.

8. Z dniem ustanowienia zarządu komisarycznego zarząd kasy chorych ulega rozwiązaniu, a wszelkie udzielone przez niego pełnomocnictwa wygasają. Na czas trwania zarządu komisarycznego kompetencje innych organów kasy chorych ulegają zawieszeniu.

9. Ustanowienie zarządu komisarycznego nie wpływa na organizację i sposób działania kasy chorych, z wyjątkiem zmian przewidzianych w ustawie.

10. Zarząd komisaryczny opracowuje i uzgadnia z Prezesem Urzędu Nadzoru program naprawczy kasy chorych, zapewnia należyte jego wykonanie oraz nie rzadziej, niż co 3 miesiące informuje Prezesa Urzędu Nadzoru oraz ministra właściwego do spraw zdrowia, o wynikach jego realizacji.

11. Na decyzję o ustanowieniu zarządu komisarycznego radzie kasy chorych służy skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania decyzji.

12. Szczegółowe zadania zarządu komisarycznego, terminy ich wykonania oraz wysokość wynagrodzenia członków zarządu komisarycznego określa decyzja o ustanowieniu zarządu. Koszty działalności zarządu komisarycznego obciążają kasę chorych.

13. Ustanowienie zarządu komisarycznego podlega zgłoszeniu do rejestru, o którym mowa w art. 67 ust. 1.

Art. 151f 1. Prezes Urzędu Nadzoru może przeprowadzić w każdym czasie kontrolę działalności i stanu majątkowego kas chorych, podmiotów, o których mowa w art. 4a, oraz Kranowego Związku Kas Chorych.

2. Prezes Urzędu Nadzoru może przeprowadzić kontrolę świadczeniodawców i innych instytucji ubezpieczenia zdrowotnego w zakresie realizacji zadań ubezpieczenia zdrowotnego.

3. Przy przeprowadzaniu kontroli Prezes Urzędu Nadzoru może korzystać z usług podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz podmiotów uprawnionych do kontroli jakości świadczeń zdrowotnych finansowanych przez kasę chorych.

4. W zakresie obejmującym dokumentację medyczną kontrolę może przeprowadzić wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia do kontroli dokumentacji medycznej, określone w odrębnych przepisach.

5. Podmioty wymienione w ust. 1 i 2 obowiązane są do przedkładania Prezesowi Urzędu Nadzoru dokumentacji, udzielania mu pomocy oraz udzielania wszelkich informacji niezbędnych do wypełniania jego zadań.

6. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1 i 2, Prezes Urzędu Nadzoru uprawniony jest w szczególności do:

  1. żądania udostępnienia przez kontrolowanych dokumentów związanych z ich działalnością oraz zapoznawania się z treścią tych dokumentów,
  2. żądania od członków organów kontrolowanych podmiotów i ich pracowników wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących kontrolowanej działalności.

7. Upoważnienie udzielone przez Prezesa Urzędu Nadzoru osobie przeprowadzającej kontrolę, zwanej dalej "osobą kontrolującą", określa zakres i termin kontroli.

8. Osoba kontrolująca ma prawo wstępu do pomieszczeń:

  1. kasy chorych i innych podmiotów realizujących zadania za zakresu ubezpieczenia zdrowotnego - w celu sprawdzenia, czy prowadzona działalność jest zgodna z prawem i statutem,
  2. świadczeniodawcy - w celu sprawdzenia, czy jego działalność związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych jest zgodna z prawem i umową.

9. Osoba kontrolująca ma prawo:

  1. wglądu do wszelkich ksiąg, dokumentów i innych nośników informacji,
  2. żądania sporządzenia oraz wydania kopii dokumentów i nośników informacji,
  3. żądania udzielenia informacji przez członków władz statutowych i pracowników kontrolowanych podmiotów.

10. Podmiot kontrolowany jest obowiązany zapewnić osobie kontrolującej dostęp do wszystkich ksiąg, dokumentów i innych nośników informacji związanych z jego działalnością, które są przechowywane u osób trzecich w związku z powierzeniem im niektórych czynności na podstawie odrębnych umów.

11. Przy przeprowadzaniu kontroli przepisy dotyczące ochrony danych osobowych stosuje się odpowiednio.

12. Osoba kontrolująca jest obowiązana zachować wszelkie informacje uzyskane w toku kontroli jako stanowiące tajemnicę służbową.

13. Prezes Urzędu Nadzoru może wydawać zalecenia mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i dostosowanie działalności kontrolowanego podmiotu do przepisów prawa.

14. W przypadku niewykonania zaleceń, o których mowa w ust. 13, prowadzenia działalności z naruszeniem przepisów prawa, statutu, odmowy udzielenia wyjaśnień i informacji, o których mowa w ust. 6, Prezes Urzędu Nadzoru może w przypadku:

1) kas chorych:

  1. nakładać na członka zarządu kasy chorych karę upomnienia lub karę pieniężną do wysokości miesięcznego wynagrodzenia tej osoby wyliczonego na podstawie wynagrodzenia za ostatnie trzy miesiące przed nałożeniem kary,
  2. występować do właściwego organu kasy chorych z wnioskiem o odwołanie członka zarządu,
  3. występować do właściwego organu kasy chorych z wnioskiem o zawieszenie w czynnościach członka zarządu do czasu rozpatrzenia wniosku o jego odwołanie,
  4. ustanawiać zarząd komisaryczny,

2) Krajowego Związku Kas Chorych:

  1. nakładać kary pieniężne na dyrektora biura w wysokości określonej w pkt 1 lit. a),
  2. nakładać kary pieniężne na członków prezydium Rady Krajowego Związku Kas Chorych w wysokości do 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia,
  3. występować do Rady Krajowego Związku Kas Chorych o odwołanie prezydium Rady,

3) świadczeniodawcy - występować do kas chorych z wnioskiem o rozwiązanie umowy o świadczenia zdrowotne.

15. Przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej Prezes Urzędu Nadzoru jest obowiązany uwzględniać rodzaj i wagę stwierdzonych nieprawidłowości:

16. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 14, podlegają egzekucji w trybie przepisów w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.";

59) po art. 151f dodaje się art. 151g-151l w brzmieniu:

"Art. 151g. W razie ogłaszania przez kasy chorych, podmioty, o których mowa w art. 4a, lub świadczeniodawców, w formie reklamy lub za pomocą formularzy, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym lub mających na celu wprowadzenie w błąd, Prezes Urzędu Nadzoru może:

  1. zakazać kasie chorych, podmiotowi, o którym mowa w art. 4a, lub świadczeniodawcy, prowadzenia reklamy w określony sposób lub używania druków o określonej treści,
  2. dokonać sprostowania na koszt podmiotu, o którym mowa w pkt 1,

"Art. 151h. Prezes Urzędu Nadzoru jest uprawniony do przeprowadzania kontroli w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w odniesieniu do realizacji zadań z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego, określonych przepisami ustawy.

Art. 151i. Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób, zakres i tryb przeprowadzania kontroli przez Prezesa Urzędu Nadzoru.

Art. 151j. Prezes Urzędu Nadzoru określa kwoty, tryb i terminy przeprowadzania wyrównania między kasami chorych zgodnie z przepisami art. 135 i zleca kasom chorych przeprowadzenie tego wyrównania oraz je nadzoruje.

Art. 151k. Prezes Urzędu Nadzoru wydaje oraz cofa zgodę instytucji ubezpieczenia zdrowotnego innej niż kasa chorych, uprawniającą ją do realizacji obowiązku powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z przepisami art. 4a.

Art. 151l. W przypadku zażądania zwołania posiedzenia rady kasy chorych lub Rady Krajowego Związku Kas Chorych przez Prezesa Urzędu Nadzoru może on delegować swego przedstawiciela do udziału w posiedzeniu z prawem zabierania głosu.";

60) art. 154. otrzymuje brzmienie:

"Art. 154. Przewodniczący Rada Krajowego Związku Kas Chorych przedstawia corocznie Sejmowi i Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż do końca lipca roku następnego, sprawozdanie z działalności kas chorych i Krajowego Związku Kas Chorych.";

61) w art. 165 w ust. 1:

 1. w zdaniu wstępnym skreśla się wyraz "publiczne",
 2. w pkt 3 przed wyrazami "art. 8" dodaje się wyrazy "art. 2 ust. 1 pkt 1 i",
 3. w pkt 7 wyrazy "w art. 14 ust. 7" zastępuje się wyrazami "w art. 14 ust. 6";

62) w art. 169 w pkt 1 skreśla się wyrazy " , z zastrzeżeniem art. 56";

63) użyte w ustawie w różnych przypadkach i liczbach wyrazy "Kasa Chorych" bądź "Kasa" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach i liczbach wyrazami "kasa chorych" lub "kasa".

Art. 2.

 1. W okresie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy sejmik województwa powoła radę kasy chorych na podstawie art. 75 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
 2. Kadencja rady kasy chorych powołanej na podstawie dotychczasowych przepisów upływa w dniu pierwszego posiedzenia rady kasy chorych powołanej na podstawie art. 75 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
 3. Kadencja Rady Krajowego Związku Kas Chorych, rozpoczęta przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, kończy się w dniu pierwszego posiedzenia Rady, złożonej z przedstawicieli wybranych przez rady kas chorych powołane zgodnie z ust. 1.

Art. 3.

 1. W ustawie o z dnia 17 maja 1989 roku o izbach lekarskich (Dz.U. z 1989r. Nr 30 , poz. 158, z 1990 r. Nr 20, poz. 120, z 1996 r. nr 106, poz. 496, z 1997 Nr 28, poz. 152 i z 1998 r. Nr 106, poz.668) wprowadza się zmiany:
  a) w art. 4 w ust. 2 skreśla się pkt 2;
  b) w art. 5 skreśla się wyrazy "2 i";w art. 65 w ust. 5 skreśla się wyraz
  y "2, ".
 2. W ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 1991 r. Nr 41, poz.178, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, 1996 r. Nr 91, poz. 410, z 1998 r. Nr 106, poz. 668) wprowadza się zmiany:

 1. w art. 4 w ust. 2 skreśla się pkt 2.

Art. 4

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

 1. art. 1 pkt 21 lit. a), b), d) i e) oraz pkt 22 co do art. 26b, ustawy powołanej w art. 1, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.
 2. art. 1 pkt 48 lit. a) i b) wchodzą w życie z dniem 1 września 2002 roku.


UZASADNIENIE

Nowelizacja przywraca “gwarancje państwa” dla realizacji powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w zakresie wynikającym z ustawy.

Projekt ustawy obejmuje szeroki wachlarz problemów:

 1. Poszerza zakres podmiotowy ustawy o p.u.z. to znaczy obejmuje nowe grupy osób a zwłaszcza cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie wizy pobytowej z prawem pracy, także studentów cudzoziemców, wolnych słuchaczy i słuchaczy studiów doktoranckich, którzy będą mogli ubezpieczać się na swój wniosek, również alumunów wyższych seminariów duchownych, postulantów, nowicjuszy i juniorystów zakonów do ukończenia 25 roku życia.
  Objęto ubezpieczeniem obowiązkowym osoby otrzymujące rentę lub emeryturę z zagranicy licząc składkę o
  d tzw. przeciętnego wynagrodzenia. Objęto obowiązkiem ubezpieczenia osoby pobierające świadczenia pieniężne po zwolnieniu ze służby, uprawnione do świadczenia alimentacyjnego, nie pobierające zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego (zostają objęte ubezpieczeniem przez urzędy pracy). Poszerzono krąg placówek, które mają obowiązek zgłosić do ubezpieczenia dzieci przebywające w różnego rodzaju placówkach, jeśli dzieci te nie korzystają z ubezpieczenia jako członkowie rodziny ubezpieczonego. Objęci zostają bezpieczeństwem zdrowotnym także ludzie bezdomni.
 2. Podnosi się systematycznie poziom finansowania usług zdrowotnych przez docelowe podwyższenie składki w ciągu trzech lat do 9%.
  Usprawnia się i uściśla procedury związane z odprowadzaniem składek zdrowotnych a także zwalnia się z płacenia składki w przypadku niskich dochodów dodatkowych rencistów i emerytów o bardzo niskich świadczeniach pieniężnych (nie przekraczających 50% najniższego wynagrodzenia). Wprowadza się zasadę, że składka na ubezp
  ieczenie zdrowotne jest opłacana z budżetu państwa za wszystkie osoby pozostające na urlopach wychowawczych, także te, które nie pobierają już zasiłku wychowawczego. Rygory dotyczące płacenia składki zostają przyporządkowane zasadom ordynacji podatkowej. Zmiany w ustawie wprowadzają zasadę przyjmowania przez ZUS składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz ich pochodnych na rachunek oprocentowany na korzyść kasy chorych. Zwiększy to wpływy do kas chorych o uzyskiwane z tytułu składek odsetki za okres kilkudziesięciu dni w roku. Wprowadzona zostaje możliwość uzyskania w uzasadnionych przypadkach kredytu bankowego do wysokości 5% planowanych rocznych wpływów do kasy. Ze względu na koszty leków oraz innych środków wypisywanych inwalidom wojennym uznano za bezpłatne uprawnienia do grupy leków, a nie większości środków parafarmakologicznych dostępnych w aptece.
 3. Zakres praw ubezpieczonego do świadczeń zdrowotnych zostaje poszerzony i usuwa się rygory komplikujące ich uzyskanie, dotyczy to zniesienia poziomów referencyjności szpitali oraz zasad rozliczania usług między kasami. Zwraca się uwagę na zapewnienie dostępu do profilaktyki i badań przesiewowych dla dzieci do lat 18 oraz studentów do lat 26. Duża grupa zmian zwiększa dostępność chorych bez skierowania do specjalistów
  a mianowicie do okulisty, pediatry i ortopedy w stosunku do niemowląt, opieki paliatywno-hospicyjnej a także na podstawie jednorazowego skierowania przez lekarza p.o.z. na okresowe lub stałe leczenie specjalistyczne. Uznano prawo ubezpieczonego do ski
  erowania na leczenie szpitalne przez każdego lekarza niezależnie od miejsca pracy.
 4. Ustawa poszerza podmiotowość reprezentacji świadczeniodawców a mianowicie warunki zawierania przez nich umów z kasami chorych będą określane w porozumieniu z samorządami zawodów medycznych, reprezentantami pracodawców zoz-ów oraz organizacji lekarzy kas chorych. Skreślając art. 56 ustawy otwiera się możliwość zwłaszcza dla specjalistów pracujących w szpitalach zawierania własnej umowy z kasą chorych. Jest to też otwarcie na dostępną ambulatoryjnie wysoką specjalistykę. Dookreśla się lekarzy p.o.z. - oprócz lekarzy rodzinnych, których znacząco brakuje dla wypełnienia sieci lekarzy rodzinnych w kraju jako specjalizacji lekarskiej właściwej docelowo w p.o.z.
 5. Zostają doprecyzowane obowiązki sejmiku wojewódzkiego w zakresie opracowywania oraz aktualizacji planu zabezpieczenia opieki zdrowotnej na swoim terenie. Zgodnie z postulatami społecznymi zmniejszono liczbę członków rady kasy do 11 lub 13 (art. 75). Jednocześnie przyjęto zasadę miesięcznego określania diet członków rady, która nie powinna przekraczać 2/3 miesięcznego wynagrodzenia. Ze względu na jednostronność w decyzji wyboru rad chorych zmienia się zasady wyboru członków rad.
 6. Szereg zmian wprowadzono do funkcjonowania UNUZ m.in. kadencyjność prezesa oraz podobnie jak w innych instytucjach uznano go za organ administracji państwowej, które to zmiany są istotne dla wzmocnienia nadzoru p.u.z. i innych instytucji ubezpieczenia zdrowotnego pojawiających się na rynku tych usług.
  Zmi
  any w ustawie o samorządzie lekarskim oraz pielęgniarki i położnej wychodzą naprzeciw nowej rzeczywistości funkcjonowania tych zawodów w reformie ochrony zdrowia także wobec konstytucyjnych zasad roli zawodów zaufania publicznego.