Druk nr 55 Z

Warszawa, dnia 20 lutego 1998 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI OBRONY NARODOWEJ

oraz

KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisje, na posiedzeniu w dniu 20 lutego 1998 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w trakcie debaty w dniu 20 lutego 1998 r. nad ustawą o zasadach użycia Sił Zbrojnych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w 1998 r., przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty w pkt II.

Jednocześnie komisje informują, że zostały wycofane następujące wnioski:

- senatora Krzysztofa Lipca – o zmianę brzmienia tytułu ustawy oraz art. 7;

- mniejszości Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz Komisji Obrony Narodowej o zmianę brzmienia art. 2 oraz art. 3 ustawy.

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Obrony Narodowej

Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej

(-) Andrzej Ostoja-Owsiany

(-) Krzysztof Majka


ZESTAWIENIE WNIOSKÓW
do ustawy o zasadach użycia Sił Zbrojnych
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w 1998 r.

 

 

I. Wniosek o odrzucenie ustawy.

Wniosek sen. M.Żenkiewicza oraz sen. J.Stokarskiej

   

II. Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Wniosek KSZiIE oraz KON poparty przez połączone komisje

   

III. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:

 
   

1) w art. 2 skreśla się wyrazy "oraz w celu niesienia pomocy humanitarnej";

Poprawka sen. J.Suchańskiego

   

2) art. 3 otrzymuje brzmienie:

"Art. 3. O użyciu jednostek wojskowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej decyduje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, wydając postanowienie na wniosek Rady Ministrów, złożony po uzyskaniu zgody Sejmu i Senatu, wyrażonej w formie uchwał.".

Poprawka sen. J.Suchańskiego