Druk nr 55A

Warszawa, dnia 20 lutego 1998 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

oraz

KOMISJI OBRONY NARODOWEJ

(wraz z wnioskami mniejszości)

o uchwalonej przez Sejm w dniu 19 lutego 1998 r. o zasadach użycia Sił Zbrojnych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w 1998 rr.

Marszałek Senatu dnia 19 lutego 1998 r. skierował ustawę do komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 20 lutego 1998 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Zastępca Przewodniczącego

Przewodniczący Komisji

Komisji Obrony Narodowej

Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej

(-) Andrzej Ostoja-Owsiany

(-) Władysław Bartoszewski


projekt

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zasadach użycia Sił Zbrojnych
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w 1998 r.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 lutego 1998 r. ustawy o zasadach użycia Sił Zbrojnych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w 1998 r., przyjmuje tę ustawę bez poprawek.

WNIOSKI MNIEJSZOŚCI

1) w art. 2 przecinek po wyrazie "bezpieczeństwa" zastępuje się spójnikiem "i";

2) art. 3 otrzymuje brzmienie:

"Art. 3. 1. O użyciu jednostek wojskowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wydaje postanowienie na wniosek Rady Ministrów, złożony po uzyskaniu zgody Sejmu wyrażonej w formie uchwały.

2. W wypadku zaistnienia potrzeby podjęcia niezwłocznych działań, o których mowa w art. 2, Prezydent Rzeczypospolitej wydaje postanowienie na wniosek Rady Ministrów, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

3. Zgodę na wydłużenie okresu, o którym mowa w ust. 2 wyraża Sejm w drodze uchwały.".