Druk nr 53 A

Warszawa, dnia 11 lutego 1998 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI NAUKI I EDUKACJI NARODOWEJ

(wraz z wnioskiem mniejszości)

o uchwalonej przez Sejm w dniu 6 lutego 1998 r.

ustawie o uznaniu stopni naukowych, dyplomów i tytułów zawodowych
nadanych przez Polski Uniwersytet Na Obczyźnie

Marszałek Senatu dnia 10 lutego 1998 r. skierowała ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 11 lutego 1998 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Nauki i Edukacji Narodowej

(-) August Chełkowski


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o uznaniu stopni naukowych, dyplomów i tytułów zawodowych
nadanych przez Polski Uniwersytet Na Obczyźnie

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 6 lutego 1998 r. ustawy o uznaniu stopni naukowych, dyplomów i tytułów zawodowych nadanych przez Polski Uniwersytet Na Obczyźnie, przyjmuje tę ustawę bez poprawek.

WNIOSEK MNIEJSZOŚCI

- w art. 1 wyrazy "22 grudnia 1990 r." zastępuje się wyrazami "25 czerwca 1990 r.".