Druk nr 53

Warszawa, dnia 9 lutego 1998 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV KADENCJA

MARSZAŁEK SEJMU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pani
Alicja GRZEŚKOWIAK
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać Pani Marszałek do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 11. posiedzeniu w dniu 6 lutego 1998 r. ustawę o uznaniu stopni naukowych, dyplomów i tytułów zawodowych nadanych przez Polski Uniwersytet Na Obczyźnie.

(-) Maciej Płażyński


U S T A W A

z dnia 6 lutego 1998 r.

o uznaniu stopni naukowych, dyplomów i tytułów zawodowych

nadanych przez Polski Uniwersytet Na Obczyźnie

Art. 1.

Stopnie naukowe, dyplomy i tytuły zawodowe nadane przez Polski Uniwersytet Na Obczyźnie z siedzibą w Londynie, w okresie od dnia 1 września 1952 r. do dnia 22 grudnia 1990 r., uznaje się za równorzędne odpowiednim stopniom naukowym, dyplomom i tytułom zawodowym nadawanym przez polskie szkoły wyższe na terenie kraju.

Art. 2.

Do uznania, o którym mowa w art. 1, nie stosuje się przepisu art. 22 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o tytule naukowym i stopniach naukowych (Dz.U. z 1990 r. Nr 65, poz. 386 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272) i przepisu art. 150 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 1990 r. Nr 65, poz. 385, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509, Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34, Nr 24, poz. 110 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943).

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.