Druk nr 52 Z

Warszawa, dnia 20 lutego 1998 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI USTAWODAWCZEJ,

KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA I PRAWORZĄDNOŚCI

oraz

KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisje, na posiedzeniu w dniu 20 lutego 1998 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w trakcie debaty w dniu 20 lutego 1998 r. nad ustawą o zmianie ustawy
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, przedstawia
ją Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty w pkt I.

Przewodniczący Komisji

Przewodniczący Komisji

Ustawodawczej

Praw Człowieka i Praworządności

(-) Piotr Ł.J. Andrzejewski

(-) Zbigniew Romaszewski

Przewodniczący Komisji

Rodziny i Polityki Społecznej

(-) Dariusz Kłeczek


ZESTAWIENIE WNIOSKÓW
do ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

 

I. Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Wniosek KPCziP, KRiPS oraz wniosek mniejszości KU poparty przez połączone komisje

   

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:

 

Uwaga! poprawki nr 1 i 5 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 2, 3 i 4.

 

1. w art. 1:

a) w pkt 2 skreśla się lit. a),

b) skreśla się pkt 5;

Poprawka mniejszości KU poparta przez mniejszość połączonych komisji

Uwaga! poprawki nr 2, 3 i 4 należy głosować łącznie.

 

2. w art. 1 w pkt 2 w lit. a), ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przyznają i udzielają jej wojewódzkie zespoły pomocy społecznej. Dyrektor wojewódzkiego zespołu pomocy społecznej może zawierać z poszczególnymi gminami porozumienia, na mocy których gminne ośrodki pomocy społecznej będą uprawnione do przyznawania i udzielania pomocy pieniężnej, o której mowa w ust. 1. W przypadkach osób pobierających rentę inwalidy wojennego pomoc tę przyznają i udzielają jej – Związek Inwalidów Wojennych RP i Związek Ociemniałych Żołnierzy RP.";

 

Poprawka KU

3. w art. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) w art. 23 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) pomoc pieniężną, o której mowa w art. 19, wraz z kosztami jej obsługi, które mogą wynosić do 15% wartości tej pomocy,".";

Poprawka KU

4. art. 2 otrzymuje brzmienie:

"Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1998 r.";

Poprawka KU

5. art. 2 otrzymuje brzmienie:

"Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1998 r.".

Poprawka mniejszości KU poparta przez mniejszość połączonych komisji