Druk nr 52 B

Warszawa, dnia 19 lutego 1998 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI USTAWODAWCZEJ

(wraz z wnioskami mniejszości)

o uchwalonej przez Sejm w dniu 6 lutego 1998 r.

ustawie o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach
będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Marszałek Senatu dnia 11 lutego 1998 r. skierowała ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniach w dniach 17 i 18 lutego 1998 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Ustawodawczej

(-) Piotr Andrzejewski


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 6 lutego1998 r. ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1) w art. 1 w pkt 2 w lit. a), ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przyznają i udzielają jej wojewódzkie zespoły pomocy społecznej. Dyrektor wojewódzkiego zespołu pomocy społecznej może zawierać z poszczególnymi gminami porozumienia, na mocy których gminne ośrodki pomocy społecznej będą uprawnione do przyznawania i udzielania pomocy pieniężnej, o której mowa w ust. 1. W przypadkach osób pobierających rentę inwalidy wojennego pomoc tę przyznają i udzielają jej – Związek Inwalidów Wojennych RP i Związek Ociemniałych Żołnierzy RP.";

2) w art. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) w art. 23 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) pomoc pieniężną, o której mowa w art. 19, wraz z kosztami jej obsługi, które mogą wynosić do 15% wartości tej pomocy,".";

3) art. 2 otrzymuje brzmienie:

"Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1998 r.".

WNIOSKI MNIEJSZOŚCI

I. Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

II. Wniosek o przyjęcie do ustawy poprawek:

1) w art. 1:

a) w pkt 2 skreśla się lit. a),

b) skreśla się pkt 5;

2) art. 2 otrzymuje brzmienie:

"Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1998 r.".