Druk nr 49

Warszawa, dnia 23 stycznia 1998 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV KADENCJA

MARSZAŁEK SEJMU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pani
Alicja GRZE¦KOWIAK
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać Pani Marszałek do rozpatrzenia przez Senat uchwalon± przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 9.  posiedzeniu w dniu 22 stycznia 1998 r. ustawę o zmianie ustawy o utworzeniu Głównego Urzędu Miar.

(-) Maciej Płażyński


USTAWA

z dnia 22 stycznia 1998 r.

o zmianie ustawy o utworzeniu Głównego Urzędu Miar

Art. 1.

W ustawie z dnia 3 kwietnia 1993 r. o utworzeniu Głównego Urzędu Miar (Dz. U. Nr 55, poz. 247) w art. 3 w ust. 3 wyraz "Wiceprezesa" zastępuje się wyrazem "Wiceprezesów".

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.