Druk nr 42 S

Warszawa, dnia 4 lutego 1998 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI USTAWODAWCZEJ

oraz

KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA I PRAWORZĄDNOŚCI

o projekcie ustawy o zmianie ustawy

o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych

za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (druk nr 42)

Senat na 6. posiedzeniu w dniu 22 stycznia 1998 r. - zgodnie z art. 63a ust. 1 Regulaminu Senatu - skierował powyższy projekt ustawy do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności.

Komisje, na wspólnym posiedzeniu w dniu 29 stycznia 1998 r. - po rozpatrzeniu przedstawionego projektu ustawy oraz zgłoszonych w trakcie debaty wniosków senatora Andrzeja Ostoja-Owsianego oraz senatora Piotra Andrzejewskiego:

- przyjęły wniosek senatora Andrzeja Ostoja-Owsianego

- odrzuciły wniosek senatora Piotra Andrzejewskiego

i wnoszą o przyjęcie załączonego projektu ustawy wraz z projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie komisje informują, że wniosek senatora Piotra Andrzejewskiego został przyjęty przez mniejszość połączonych komisji (I wniosek mniejszości).

Komisje przedstawiają ponadto zgłoszony na posiedzeniu połączonych komisji II wniosek mniejszości.

UWAGA! Przyjęcie I wniosku mniejszości wyklucza głosowanie nad II wnioskiem mniejszości i art. 1 przedstawionego projektu ustawy.

I. Wniosek mniejszości :

1) o nadanie następującego brzmienia tytułowi projektu ustawy:

"o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego oraz o zmianie ustawy zmieniającej ustawę o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego";

2) o nadanie art. 1 następującego brzmienia:

"Art. 1. W ustawie z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. Nr 34, poz. 149, z 1993 r. Nr 36, poz. 159, z 1995 r. Nr 28, poz.143) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 8:

a) w ust. 2a wyrazy "na mocy porozumienia zawartego w dniu 26 lipca 1944 r. między Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego i Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o stosunkach między radzieckim wodzem naczelnym a polską administracją po wkroczeniu wojsk radzieckich" skreśla się,

b) w ust. 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "z wyjątkiem art. 489.";

2) w art. 11:

a) w ust. 1 skreśla się zdanie drugie,

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy " , przy czym termin określony w ust. 1 nie ma zastosowania";

3) o dodanie po art. 1 art. 1a w brzmieniu:

"Art. 1a. W ustawie z dnia 20 lutego 1993 r. zmieniającej ustawę o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. Nr 36, poz. 159) skreśla się art. 2.".

Przyjęcie II wniosku mniejszości połączonych komisji wykluczy głosowanie nad art. 1 pkt 2 przedstawionego projektu ustawy.

II. Wniosek mniejszości o nadanie art. 1 pkt 2 następującego brzmienia:

"2) dodaje się art. 14a w brzmieniu:

"Art. 14a. Żądanie, o którym mowa w art. 8 ust. 2a, może być zgłoszone do dnia 31 grudnia 2000 r., niezależnie od upływu terminu przedawnienia".".

Przewodniczący Komisji

Przewodniczący Komisji

Ustawodawczej

Praw Człowieka i Praworządności

(-) Piotr Ł.J. Andrzejewski

(-) Zbigniew Romaszewski


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy

o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych

za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Senat wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

Jednocześnie upoważnia senatora Zbigniewa Romaszewskiego do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad projektem.

Projekt

U S T A W A

z dnia

o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych

wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

Art. 1.

W ustawie z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. Nr 34, poz. 149, z 1993 r. Nr 36, poz. 159, z 1995 r. Nr 28, poz.143) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 8 w ust. 2a wyrazy "na mocy porozumienia zawartego w dniu 26 lipca 1944 r. między Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego i Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o stosunkach między radzieckim wodzem naczelnym a polską administracją po wkroczeniu wojsk radzieckich" skreśla się;

2) dodaje się art. 14a w brzmieniu:

"Art. 14a. Żądanie, o którym mowa w art. 8 ust. 2a, może być zgłoszone do dnia 31 grudnia 2001 r., niezależnie od upływu terminu przedawnienia.".

Art. 2

Prawomocne orzeczenie, wydane przed wejściem w życie niniejszej ustawy, oddalające żądanie odszkodowania lub zadośćuczynienia w oparciu o art. 8 ust. 2a ustawy wymienionej w art. 1 ze względu na to, że represje miały miejsce na ziemiach, które obecnie nie należą do Państwa Polskiego lub były stosowane po 8 maja 1945 r., nie stanowi przeszkody do rozpoznania sprawy w oparciu o ponowne żądanie zgłoszone przez osobę represjonowaną, a w razie jej śmierci przez małżonka, dzieci lub rodziców.

Art. 3

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

U Z A S A D N I E N I E

Przedstawiony projekt ustawy był przedmiotem prac ustawodawczych Senatu RP III kadencji. W wyniku inicjatywy ustawodawczej w dniu 14 listopada 1996 r. Senat RP podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Sejm II Kadencji zakończył prace nie podejmując rozpatrzenia inicjatywy ustawodawczej Senatu, co spowodowało konieczność wznowienia procesu legislacyjnego w tej sprawie.

Nowelizowana ustawa (w brzmieniu ustalonym poprawką z dnia 20 lutego 1993 r. - Dz. U. Nr 36, poz. 159) w art. 8 ust. 2a przyznała, osobom mieszkającym obecnie lub w chwili śmierci w Polsce, prawo żądania odszkodowania i zadośćuczynienia za represje ze strony radzieckich organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości lub organów pozasądowych działających na podstawie porozumienia zawartego w dniu 26 lipca 1944 r. między Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego i Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o stosunkach między radzieckim wodzem naczelnym a polską administracją po wkroczeniu wojsk radzieckich na terytorium Polski, jeżeli represje spowodowane były działalnością na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Jednocześnie tą nowelą ustalono ostateczny termin zgłaszania powyższych żądań do dnia 21 maja 1994 r. Ustawa ta nie zdefiniowała jednak, co należy rozumieć pod pojęciem "terytorium Polski". Spowodowało to niejednolitą praktykę orzecznictwa sądów powszechnych, które wielokrotnie odmawiały przyznania odszkodowania i zadośćuczynienia tym polskim patriotom, którzy działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego prowadzili na wschód od tzw. linii Curzona (np. w województwach wileńskim, lwowskim czy stanisławowskim). Zaistniała sytuacja prawna skłoniła również Rzecznika Praw Obywatelskich do wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o dokonanie powszechnie obowiązującej wykładni przedmiotowego art. 8 ust.2a.

Trybunał Konstytucyjny, po rozpoznaniu wniosku RPO, uchwałą z dnia 30 kwietnia 1996 r. (sygn. akt W.18/95) w sprawie powszechnie obowiązującej wykładni art.8 ust.2a ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego ustalił, że przepis ten odnosi się – przy uwzględnieniu określonych w tym przepisie przesłanek szczegółowych – do "ziem polskich" wchodzących w skład terytorium Państwa Polskiego w dniu 1 stycznia 1944 r. (art. 1 powołanej ustawy), a więc także do tej części terytorium Państwa Polskiego, która znajdowała się na wschód od tzw. linii Curzona, stosownie do granicy ustalonej w Traktacie Ryskim z 1921 r. (Dz. U. z 1921 r. Nr 49, poz.299).

W obecnym stanie prawnym, stosownie do treści przepisu art. 239 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uchwały Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustalenia wykładni ustaw utraciły moc powszechnie obowiązującą.

Jednakże wobec niejednoznacznego dotychczas stanu prawnego koniecznym stało się znowelizowanie przedmiotowej ustawy.

Zdaniem wnioskodawców, wydłużenie terminu zgłaszania żądań odszkodowania i zadośćuczynienia do dnia 31 grudnia 2001 r. uzasadnione jest przede wszystkim umożliwieniem osobom zamieszkałym w Polsce zgłoszenia stosownych żądań oraz nade wszystko zachowaniem prawnych możliwości do dochodzenia roszczeń tym patriotom polskim rozsianym na Wschodzie, którzy w najbliższych latach powrócą do kraju. Godzi się bowiem przypomnieć, że wielu z nich po odbyciu represyjnych kar było przymusowo osiedlanych w Kazachstanie oraz innych odległych rejonach dawnego ZSRR. Ich powrót do Ojczyzny z różnych przyczyn, w tym głównie z braku rozwiązań prawnomiędzynarodowych, jest w dalszym ciągu niemożliwy lub bardzo trudny do przeprowadzenia, a prawo zgłoszenia żądania przysługuje tylko osobom zamieszkałym w Polsce.